NEDSCHOOLDEV

view_headline menu
yt yt yt

CSS

CSS CSS Uvod CSS Upotreba CSS Boje CSS Pozadine CSS Borders CSS Margine CSS Padding CSS Height/Width CSS Float CSS Tekst CSS Font CSS Poravnanje CSS Linkovi CSS Liste CSS Tabele CSS Ikone
CSS Uvod

<< >>Šta je CSS?


CSS je skraćenica od Cascading Style Sheets

CSS određuje kako će HTML elementi biti prikazani na web stranici.

CSS dokument se sprema pod .css ekstenzijom, odnosno u CSS fajl.CSS Sintaksa


CSS element se sastoji od selektora i opisnog bloka,


css-sintax

Selektor služi da odabere html element kojem će biti dodijeljen određen stil.

Opisni blok sadrži sve parametre za odabrani selektor, a ograničen je vitičastim zagradama { }.

CSS element se piše tako što se navede selektor, a odmah za njim se navodi opisni blok.


p {
     font-family: arial;
}


pPredstavlja selektor
{ font-family: arial };Predstavlja opisni blok
font-familyPredstavlja parametar koji će se primjeniti na selektor
arialPredstavlja vrijednost parametra koji se primjenjuje


CSS selektori


Selektori se koriste da se odabere element na osnovu njegovog imena ( npr. element <p> ).

Ukoliko odaberemo ime elementa kao selektor, zadani stil će se primjeniti na sve elemente.

Ako smo odabrali selektor <p>, svi elementi <p> će dobiti zadan stil.

Ukoliko želimo da isti elementi imaju različite stilove, koristimo selektore: id ili class.Selektor id


Seleketor id koristi atribut id za odabiranje jednog određenog elementa.

Kako bi odabrali element koji ima id, pišemo hashtag (#), pa id ime.


U primjeru ispod imamo 4 paragrafa. Svi su isti, ali jedan od njih ima id="#crvena".

Možemo primjetiti da su svi paragrafi zelene boje, osim onog kojem smo dodjelili id="#crvena".


Ovo je paragraf jedan.

Ovo je paragraf dva.

Ovo je paragraf tri.

Ovo je paragraf četiri.

play_arrow

p {
     color: green;
}

#crvena {
     color: red;
}Selektor class


Selektor class odabire elemente sa class atributom.

Selector class se odabire tako što se prvo napiše tačka ( . ), pa onda naziv selektora.Ovo je paragraf jedan

Ovo je paragraf dva

Ovo je paragraf tri

Ovo je paragraf četiri


play_arrow

p {
     color: green;
}

.centar {
     text-align: center;
}<< >>© Copyright 2018. nedschool.com